Par biedrībuBiedrība «Bauskas rajona lauku partnerība»

aicina kļūt par organizācija biedru,

lai kopā veidotu mums tīkamu dzīves vidi

Bauskas novadā!

 

Ko iegūsi Tu?

ü Informēsim par LEADER pasākuma atbalsta saņemšanas iespējām 2023.-2027.gadu periodā un konsultēsim par projektu sagatavošanu;

ü Informēsim par pilsoniskās sabiedrības un lauku attīstības aktualitātēm, NVO noderīgām iespējām un notikumiem Latvijas un Eiropas sadarbības platformās;

ü Informēsim par iespējām piedalīties bezmaksas apmācībās un semināros.

Ko iegūsim mēs?

ü Paplašināsim biedru pulku, kam rūp mūsu novada attīstība;

ü Iegūsim “jaunu skatījumu uz esošajām problēmām”;

Ko darīsim kopā?

ü  Uzklausīsim Jūsu vajadzības un priekšlikumus;

ü  Diskutēsim par tālākajām darbībām, iespējamajiem risinājumiem;

ü  Kopā izstrādāsim sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju;

ü  Lemsim par nepieciešamajiem sadarbības projektiem un pasākumiem;

ü  Īstenosim projektus, kas mūs spēcina, dara zinošākus un varošākus;

ü  Dalīsimies pieredzē un mācīsimies viens no otra, jo

 

kopā varam vairāk!Prezentācija par lauku partnerību pirmsākumiem Zemgalē

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” ir vietējo organizāciju (pašvaldību, NVO, uzņēmēju) un iedzīvotāju apvienība, kas darbojas Bauskas novadā, pārstāv  iedzīvotāju intereses un uz pašu izstrādātas stratēģijas pamata, rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.

Partnerības būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos un tā darbojas ar mērķi veicināt līdzsvarotu pilsētas un lauku teritorijas attīstību un šajā procesā aktīvi iesaistot arvien jaunus novadu iedzīvotājus un uzņēmējus. Partnerības darbības rezultātā tiek veicināta jaunu NVO veidošanās, esošo stiprināšana un produktīvāka organizāciju savstarpējā sadarbība un līdzdalība lēmumu pieņemšanā pašvaldībās.

Partnerība ir veiksmīgs un mūsdienīgs risinājums vietējo attīstības jautājumu plānošanā un realizācijā. Aktīvie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas apvienojušās, lai veicinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu, risinātu samilzušās sociālās problēmas, veicinātu jaunu darba vietu izveidi laukos, palielinātu pakalpojumu klāstu ciematos un rūpējas par pievilcīgu dzīves vidi. Partnerībai nepieciešams saskatīt jaunu pieeju un iespējas, apvienot esošos un jaunus resursus, lai rastu risinājumu lauku teritorijas attīstībai, dažāda finansējuma piesaistei lauku pagrimuma cēloņu risināšanai.

Vīzija:

Izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, kuri sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā, un kuriem ir nodrošināta iespēja dzīvot materiālā labklājībā un sakārtotā dzīves telpā.

Mērķi:

Veicināt Bauskas novada teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;

Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.


STATŪTI

Ar biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" statūtiem var iepazīties šeit.

LOGO

Bauskas rajona lauku partnerības logo pieejams šeit


PĀRVALDES STRUKTŪRA

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir sapulce. Pārstāvju lēmējinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, kuri ievērojot partnerības principu, pārstāv valsts un pašvaldību, uzņēmējdarbības, nevalstisko sektoru.

Valdē, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, ir ievēlēti 3 pašvaldību pārstāvji, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Lēmējinstitūcijā ir pārstāvētas gan lauksaimnieku intereses, gan lauku sieviešu un jauniešu intereses.


BIEDRĪBAS "BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA" VALDE

 Nr.p.k  Vārds, Uzvārds

Darba vieta, amats 

 1

Gints Jankovskis

Biedrība "Laiks Jauniešiem", valdes priekšsēdētājs

 2

Jolanta Kalinka

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija”, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 3

Guntis Kalniņš z/s "Gravas", pārvaldnieks

 4

Agita Hauka

SIA "Aizlīči", valdes locekle

 5

Daina Akmentiņa

z/s "Pavāri", pārvaldniece

 6

Sandra Siliņa - Aleksejeva

Bauskas apvienības pārvaldes Vecsaules un Dāviņu pagasta nodaļu vadītāja

 7

Raimonda Ribikauska

Biedrība "Bauskas lauku sieviešu klubs "Apvārsnis"", valdes priekšsēdētāja

 8

Indulis Pētersons

Biedrība "Uzņēmēju klubs Bauska 97", valdes loceklis

 9

Ludmila Knoka

Biedrība "Docedis", valdes locekle

Biedrības "Bauskas rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja ir Jolanta Kalinka, koordinatore un Stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Jermuša


BIEDRI

Partnerības dibinātāji ir 14 pašvaldības, 10 uzņēmēji un 10 nevalstiskās organizācijas.
2007.gadā iestājās Vecsaules pagasta padome, savukārt 2008.gadā iestājās arī Brunavas pagasta padome un Bauskas pilsētas Dome, līdz ar to Partnerībā tika pārstāvēta visa bijušā Bauskas rajona teritorija.
2009.gadā, līdz ar novadu reformas īstenošanu Latvijā, Partnerībā tiek pārstēvēti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi (kopā 1874,5km² un 50 406 iedzīvotāji). Pārstāvētajā teritorijā neietilpst Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti. Šīs teritorijas pārstāv Aizkraukles rajona lauku partnerība, tāpat kā līdz novadu reformai. Uz 2020.gada jūliju partnerībā darbojas 12 valsts un pašvaldību iestādes, 6 uzņēmēji, 18 nevalstiskās organizācijas.

!!! Biedrībā var iestāties jebkura juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura darbojas Bauskas, Vecumnieku, Rundāles vai Iecavas novados, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pieteikuma forma par uzņemšanu biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība" pieejama šeit.


BIEDRU SARAKSTS 


GADA PĀRSKATI

Ar 2023.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2022.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2021.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2020.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2019.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2018.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2017.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2016.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2015.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2014.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2013.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2012.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2011.gada pārskatu var iepazīties te.

Ar 2009.gada pārskatu var iepazīties te.

viesu nami